Warning: The magic method MEC::__wakeup() must have public visibility in /home3/herniaclub/public_html/wp-content/plugins/modern-events-calendar/mec-init.php on line 34

Warning: The magic method InvisibleReCaptcha\MchLib\Plugin\MchBasePublicPlugin::__wakeup() must have public visibility in /home3/herniaclub/public_html/wp-content/plugins/invisible-recaptcha/includes/plugin/MchBasePublicPlugin.php on line 37
Statut – Clubul Român de Hernie

Statut

S T A T U T U L
ASOCIATIA ROMANIAN HERNIA CLUB
CAPITOLUL I

DATELE DE IDENTIFICARE ALE MEMBRILOR FONDATORI

Subsemnatii :
[…]

am decis constituirea in mod legal a ASOCIATIEI ROMANIAN HERNIA CLUB, denumita in continuare Asociatia.
Asociatia isi va desfasura activitatea in conformitate cu prevederile O.G nr.26/2000, a prevederilor Actului Constitutiv si ale prezentului Statut.

CAPITOLUL II
SCOPUL, OBIECTIVELE SI MODALITATI DE REALIZARE A OBIECTIVELOR ASOCIATIEI

Art. 1 Scopul Asociatiei este de a reuni medici din specialitati chirurgicale precum si profesionisti din domenii diferite, romani sau straini, ale caror preocupari profesionale, stiintifice sau de cercetare au legatura cu chirurgia peretelui abdominal, in vederea ridicarii nivelului profesional in beneficiul pacientilor. Asociatia urmareste dezvoltarea cunostintelor privind chirurgia peretelui abdominal si eficientizarea aplicatiilor practice si a tehnicilor de executie in acest domeniu la nivelul celor mai moderne practici internationale, pe baza extinderii si aprofundarii formelor de pregatire si cooperare intre specialistii din domeniul chirurgiei parietale, precum si din domeniile conexe.
Art. 2 Obiectivele Asociatiei sunt, fara a se limita la:
a. Cresterea nivelului profesional si stiintific al membrilor sai pentru imbunatatirea permanenta a calitatii asistentei chirurgicale in domeniu;
b. Dezvoltarea cercetarii stiintifice si a cunoasterii medicale din domeniul chirurgiei peretelui abdominal;
c. Stabilirea si promovarea unor standarde etice inalte in practica chirurgicala parieto-abdominala, in educatia si cercetarea din domeniul chirurgiei peretelui abdominal, in conformitate cu standardele europene si internationale;
d. Promovarea cooperarii si colaborarii interdisciplinare intre clinicieni, cercetatori si alti profesionisti implicati in acest domeniu medical la nivel national si international;
e. Informarea, educarea si formarea personalului medical interesat de domeniul chirurgiei peretelui abdominal;
f. Promovarea in mass-media, in public si la nivelul pacientilor, a informatiilor valabile si documentate despre chirurgia peretelui abdominal, cu scopul ameliorarii calitatii vietii.

Art. 3 Modalitati de realizare a scopului si obiectivelor Asociatiei:
a. Organizarea de manifestari stiintifice (congrese, conferinte, simpozioane, colocvii, mese rotunde, seminarii, workshop-uri, prezentări etc), stagii de pregatire, cursuri de instruire si perfectionare, ateliere de lucru in domeniul chirurgiei peretelui abdominal, pe plan national si cu participare nationala si internationala;
b. Participarea la manifestari stiintifice (congrese, conferinte, simpozioane, mese rotunde, etc), stagii de pregatire, cursuri, ateliere de lucru in domeniul chirurgiei peretelui abdominal, nationale si internationale;
c. Editarea de materiale de informare si documentare destinate specialistilor, necesare îmbunatatirii activitatii chirurgicale si promovarii actiunilor si programelor Asociatiei, precum si realizarea unui site al Asociatiei;
d. Publicarea de materiale stiintifice, articole, cărţi, tratate, monografii, ghiduri clinice si terapeutice, publicatii de profil;
e. Realizarea unui registru national de herniologie pentru standardizarea practicii chirurgicale in acest domeniu prin sistematizarea informatiilor si alcatuirea de statistici;
f. Constituirea de baze de date pe probleme specifice domeniilor de interes al Asociatiei;
g. Diseminarea ghidurilor internationale si standardelor in domeniul chirurgiei peretelui abdominal si a ultimelor tehnologii;
h. Colaborarea si realizarea de schimburi de experienta cu experti si lideri de opinie nationali si internationali in chirurgia peretelui abdominal;
i. Colaborarea cu institutii de invatamant, cercetare si alte organizatii sau entitati cu preocupari in domeniu;
j. Afilierea de si la organisme nationale si internationale cu obiective asemanatoare, cu pastrarea identitatii si autonomiei asociatiei;
k. Realizarea de studii clinice, proiecte de cercetare privind problematica chirurgiei peretelui abdominal si a domeniilor conexe; precum si accesarea de fonduri pentru proiecte de cercetare-dezvoltare, naţionale sau internaţionale de tip grant;
l. Formarea de specialisti in domeniul chirurgiei peretelui abdominal;
m. Acordarea de consultanta in domeniul chirurgiei peretelui abdominal;
n. Achiziţionarea de literatură medicală de specialitate (cărţi, tratate, reviste) pentru constituirea unei biblioteci proprii
o. Facilitarea accesului prin susţinere financiară a membrilor asociaţiei, rezidenţilor sau studenţilor la manifestări ştiinţifice medicale naţionale sau internationale;
p. Acordarea de burse, premii, subventii, sponsorizari pentru cercetare, stagii de pregatire, publicatii in domeniu;
q. Asigurarea suportului financiar necesar schimburilor de experienţă cu experţi de renume în domeniul chirurgical sau cu instituţii medicale sau ştiinţifice;
r. Susţinerea financiară a proiectelor de cercetare sau dezvoltare;
s. Atragerea, administrarea si utilizarea, în conditiile legii, de resurse financiare si materiale, de fonduri din cotizatii, sponsorizari din partea persoanelor fizice sau juridice, donatii financiare, materiale diverse, consumabile, aparatură, inclusiv medicală, cărţi, reviste, imobile, autovehicule, taxe de participare ale diferitelor evenimente organizate de asociatie ;
t. Accesarea de programe de creditare bancară
u. Deschiderea de conturi la orice institutie bancara in vederea administrarii resurselor financiare atrase. Operatiunile financiare ca si utilizarea resurselor materiale ale Asociatiei se deruleaza în conditiile legii, cu angajarea semnaturii persoanelor autorizate.

CAPITOLUL III
DESCRIEREA, DENUMIREA, SEDIUL, DURATA DE FUNCTIONARE, PATRIMONIUL

Art. 4 Descrierea Asociatiei
4.1 Asociatia este o organizatie non-guvernamentala, autonoma, apolitica si non-profit, cu caracter stiintific si educational, ce reuneste medici din specialitati chirurgicale precum si profesionisti din domenii diferite, romani sau straini, ale caror preocupari profesionale, stiintifice sau de cercetare au legatura cu chirurgia peretelui abdominal.
4.2 Asociatia este constituita ca persoana juridica romana de drept privat, la ale carei principii poate adera oricine, indiferent de etnie, sex sau convingere politica.
4.3 Asociatia este denumita prescurtat RHC.
Art. 5 Denumirea Asociatiei
5.1 Denumirea Asociatiei este: ASOCIATIA ROMANIAN HERNIA CLUB, astfel cum reiese si din dovada disponibilitatii denumirii cu nr. …………………….. eliberata de catre Ministerul Justitiei – Serviciul Comunicare si Relatii Publice la data de ……………………….
5.2 Aceasta denumire va fi mentionata in toate inscrisurile, documentele si actele ce se intocmesc pentru desfasurarea activitatii.
5.3 Asociatia este persoana juridica romana care actioneaza in nume propriu si pe cont propriu, atat in tara cat si in strainatate.
5.4 Asociatia se bazeaza pe initiativa particulara si actioneaza pe plan organizatoric si administrativ in spiritul legislatiei romane in vigoare in scopul realizarii obiectului sau de activitate.
Art. 6. Sediul Asociatiei
6.1 Sediul central al Asociatiei este in Bucuresti, str. Dumbrăveni nr.18C, sector 4, putand fi schimbat in functie de necesitatile Asociatiei.
6.2 Sediul poate fi schimbat in orice alta localitate din tara in baza Hotararii Consiliului Director.
6.3 Asociatia isi poate constitui filiale in baza Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor, ca structuri teritoriale, cu un numar minim de 3 membrii, organe de conducere proprii si un patrimoniu distinct de cel al Asociatiei.
6.4 Filialele sunt entitati cu personalitate juridica distincta, putand incheia, in nume propriu, acte juridice de administrare si de conservare in conditiile stabilite de Asociatie prin actul constitutiv al filialei. Ele pot incheia acte juridice de dispozitie in numele si pe seama Asociatiei numai pe baza hotararii prealabile a Consiliului Director al Asociatiei.
6.5 Personalitatea juridica se dobandeste de la data inscrierii filialei in Registrul Asociatilor si Fundatiilor.
6.6 Prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor, Asociatia isi poate constitui sucursale, ca structuri teritoriale fara personalitate juridica. Acestea vor desfasura activitatile date in competenta lor de catre Asociatie.

Art. 7. Durata de functionare
7.1 Asociatia se constituie pentru o perioada de timp nedeterminata. Ea va incepe sa functioneze din momentul inregistrarii ei ca persoana juridica in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor aflat la grefa Judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul.
Art. 8. Patrimoniul
8.1 La data constituirii, patrimoniul Asociatiei este de 1400 lei, in numerar, depus de asociatii semnatari, subscris si varsat.
8.2. In contul patrimoniului, Asociatia poate primi donatii sau contributii de la persoane juridice sau fizice. Asociatia poate fi finantata si de alte surse cu activitate organizata in conformitate cu O.G 26/2000 conform deciziei Consiliului Director sau AGA. sau din fondurile altor organizatii nationale sau internationale, programele Uniunii Europene sau alte institutii internationale publice sau private

CAPITOLUL IV
MEMBRI – DREPTURI SI OBLIGATII

Art. 9. Calitatea de membru
Persoanele semnatare ale prezentului Statut sunt membrii fondatori ai Asociatiei.
9.1. Membri ai Asociatiei pot fi orice persoane fizice, indiferent de rasa, sex, religie, apartenenta etnica si politica, orientare sexuala, precum si orice entitati identificabile juridic din Romania si din orice alta tara, care sunt de acord sa respecte statutul acesteia, care doresc sa sustina realizarea scopului sau/si care, prin functionarea lor, sa nu aduca prejudicii Asociatiei si membrilor sai. Calitatea de membru al Asociatiei este netransmisibila.
9.2. Persoanele care devin membrii in timpul functionarii asociatiei devin membrii asociati ai acesteia. Poate deveni membru asociat orice persoana care isi manifesta in scris dorinta de afiliere si a carei candidatura este aprobata de Consiliul Director. Respingerea unei candidaturi la asociere trebuie sa fie intemeiata si impotriva ei se poate face recurs la instantele competente in materie.
9.3. Membri Asociatiei sunt:
a) membri fondatori;
b) membri asociati;
Membri pot fi:
1. persoane fizice/juridice care exercita activitati conform obiectivelor Asociatiei;
2. membri fondatori si asociati sunt considerati si membrii permanenti.
Art. 10. Inscrierea membrilor
10.1. Inscrierea unui membru este hotarata de Consiliul Director al Asociatiei, la cererea celui interesat, insotita de o declaratie prin care se recunoaste statutul Asociatiei precum si de dovada achiarii taxei de inscriere.
10.2. Candidatul acceptat de catre Consiliul Director va fi considerat “Membru asociat simplu”, fara a avea drept de vot, pana la prima intalnire a Adunarii Generale care va vota acordarea calitatii de membru cu drepturi depline (membru asociat).
10.3. Cel interesat are dreptul sa-si sustina personal cererea, in fata Adunarii Generale, insa fara drept de vot.
10.4. Un membru este declarat onorific de AGA la propunerea Consiliului Director daca prin activitatea desfasurata a sprijinit în mod deosebit activitatea Asociatiei sau a contribuit la cresterea prestigiului acesteia, sau este o personalitate de prestigiu din domeniile de interes ale Asociatiei. Membri onorifici au dreptul sa participe la AGA si sa-si exprime punctul de vedere asupra problemelor ce se discuta, fara sa aiba drept de vot.
10.5. Toti membri noi ai Asociatiei, platesc o taxa de inscriere, al carui cuantum va fi stabilit de Consiliul Director.

Art.11. Pierderea calitatii de membru al asociatie
11.1. Calitatea de membru se poate pierde in urmatoarele cazuri:
a) decesul membrului ;
b) prin incetarea activitatii Asociatiei ;
c) cauzarea de prejudicii morale sau materiale Asociatiei;
d) neindeplinirea cu rea credinta a sarcinilor primite sau indeplinirea lor necorespunzatoare;
e) la cererea membrului;
f) prin demisie, comunicata presedintelui Consiliului Director, prin scrisoare recomandata, cu cel putin o luna inainte;
g) prin excludere, in situatia incalcarii statutului Asociatiei sau pentru actiuni contrare scopurilor si intereselor Asociatiei;
Excluderea se aproba de catre Consiliul Director al Asociatiei si se ratifica la urmatoarea Adunare Generala;
Membrul exclus poate face contestatie in termen de 15 zile, la instantele competente;
h) prin suspendare, pentru neplata cotizatiei pana la data de 30 iunie a anului pentru care se doreste statutul de membru;
i) prin excludere pentru neplata cotizatiei pana la data de 1 decembrie a anului pentru care se doreste statutul de membru.
11.2. Membrii care se retrag prin demisie sau care sunt exclusi nu au nici un drept asupra patrimoniului Asociatiei.
11.3. Consiliul Director poate decide suspendarea calitatii de membru al Asociatiei pana la intrunirea Adunarii Generale care va lua decizia finala.

Art.12. Drepturile membrilor asociati
a) sa participe la toate manifestarile organizate de asociatie,
b) sa participe cu drept de vot la Adunarea Generala a asociatiei,
c) sa fie ales in organele de control si administrare ale asociatiei,
d) sa se retraga din asociatie atunci cand doreste,
e) sa-si exprime opinia in privinta activitatii asociatiei ,
f) membri onorifici nu au drept de vot si nu au drept sa fie alesi,
g) membrii fondatori au aceleasi drepturi cu membrii asociatiei,
h) membrii asociati simpli nu au drept de vot si nu au dreptul sa fie alesi,
i) in caz de paritate de voturi in organele de conducere ale asociatiei se va lua hotararea pentru care au votat mai multi membri fondatori.
j) sa se informeze cu privire la toate activitatile Asociatiei
k) sa propuna actiuni care sa duca la îndeplinirea scopului Asociatiei;
l) sa reprezinte Asociatia, pe baza de delegatie scrisa, la reuniuni si actiuni interne si internationale

Art.13. Obligatiile membrilor asociatiei
a) sa respecte statutul si regulamentul intern al Asociatiei;
b) sa plateasca cotizatia lunara stabilita de Consiliul Director ;
c) sa indeplineasca sarcinile primite de la organele de conducere ale Asociatiei ;
d) sa participe la AGA, la manifestari si reprezentari ale Asociatiei;
e) sa sprijine realizarea obiectivelor si hotararilor Asociatiei;
f) sa promoveze ideile Asociatiei; sa participe activ la buna desfasurare a activitatii Asociatiei si la cresterea prestigiului acesteia
g) sa sprijine recunoasterea Asociatiei la nivel international;
h) sa respecte normele deontologice, in relatiile cu membrii Asociatiei si cu partenerii din afara Asociatiei;
i) sa achite cotizatia de membru, conform prevederilor statutului, exceptie fac membrii de onoare care nu platesc cotizatie; neplata cotizatiei determina pierderea calitatii de membru;
j) sa sustina realizarea hotararilor Adunarii Generale, precum si a obiectivelor si activitatilor Asociatiei;
k) sa informeze prompt si complet organele de administratie ale Asociatiei asupra activitatilor desfasurate ca reprezentanti ai acesteia, precum si în legatura cu orice alte fapte ce intereseaza domeniul de activitate al Asociatiei;
l) sa nu întreprinda nici un fel de actiuni de natura sa lezeze în vreun fel scopul sau prestigiul Asociatiei.
m) membri Asociatiei pot face parte din alte asociatii, numai in cazul in care scopul acestora nu contravine intereselor Asociatiei;

CAPITOLUL V
RESURSELE PATRIMONIALE ALE ASOCIATIEI

Art.14. Veniturile asociatiei provin din :
a) cotizatiile membrilor ;
b) dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditii legale ;
c) dividendele societatilor comerciale infiintate de asociatie ;
d) venituri rezultate din activitati comerciale directe cu caracter accesoriu si care sunt in stransa legatura cu scopul principal de activitate a asociatiei ;
e) donatii, sponsorizari, legate facute de persoane fizice sau juridice din tara si din strainatate, cu respectarea dispozitiilor legale in materie;
f) resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau bugetele locale;
g) alte venituri prevazute de lege;
14.1. Cotizatia reprezinta contributia lunara a fiecarui membru. Consiliul Director stabileste cuantumul cotizatiilor diferit, in functie de calitatea membrului – persoana fizica sau juridica. Cotizatia trebuie achitata trimestrial. Cuantumul cotizatiei se stabileste de Consiliul Director.
14.2. Asociatia poate infiinta societati comerciale iar dividendele obtinute de asociatie din activitatea acestor societati comerciale, daca nu se reinvestesc in aceleasi societati comerciale, se folosesc in mod obligatoriu pentru realizarea scopului asociatiei.

CAPITOLUL VI
ORGANELE DE CONDUCERE ALE ASOCIATIEI
ATRIBUTII SI ADMINISTRARE

Art. 15. Organele de conducere ale Asociatiei sunt :
A. Adunarea Generala a Asociatilor – AGA;
B. Consiliul Director – CD
C. Cenzorul;

Art. 16. Adunarea Generala a Asociatilor – AGA – este organul suprem de conducere si cuprinde totalitatea membrilor inscrisi in Asociatie, respectiv :

[…]

16.1. Adunarea Generala are competenta in:
a) Stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale Asociatiei;
b) Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;
c) Alegerea si revocarea membrilor Consiliului Director;
d) Alegerea si revocarea Cenzorului;
e) Infiintarea de filiale/sucursale;
f) Modificarea actului constitutiv si a statutului;
g) Dizolvarea si lichidarea Asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare ;
h) Orice alte atributii prevazute in lege sau in statut.
16.2. Adunarea Generala ia decizii cu votul a 2/3 din membrii prezenti, iar pentru actvitatea prevazuta la punctul c), este necesar acordul a ¾ din numarul total al membrilor Asociatiei.
16.3. Adunarea Generala se intruneste in sesiune ordinara odata pe an prin convocarea facuta de Consiliul Director si are drept de control permanent asupra organelor de administrare si control ale asociatiei.
16.4. Adunarea Generala poate fi convocata si la initiativa a 2/3 din Consiliul Director, pentru motive intemeiate.
16.5. Convocarea se face in scris, personal catre fiecare membru cu 15 zile inainte de data adunarii.
16.6. Adunarea Generala se intruneste la prima convocare in prezenta a minim 2/3 din numarul total al membrilor.
16.7. Daca nu este intrunit cvorumul de sedinta se procedeaza la o noua Adunare Generala, care nu poate avea loc mai devreme de 10 de zile fata de prima convocare si mai tarziu cu 30 de zile fata de aceasta. Convocarii Adunarii Generale este indeplinita de Presedinte prin urmatoarele modalitati: prin scrisoare cu confirmare de primire la adresa fiecarui membru al asociatiei precum si prin fax/mail la numerele de fax si adresele de e-mail ce vor fi comunicate ulterior de fiecare parte.
16.8. La a doua convocare Adunarea Generala se considera legal intrunita cu majoritatea membrilor prezenti.
16.9. Dreptul de vot poate fi exercitat si de catre o alta persoana decat membrul asociatiei, dar numai daca prezinta o procura intocmita in forma autentica in acest sens.
16.9.1. Invitatiile pentru AGA – sunt nominale, se trimit cu 15 zile inainte si se mentioneaza locul, ziua si ora la care va avea loc AGA, ordinea de zi ce va fi dezbatuta, precum si tipul adunarii (ordinara sau extraordinara), daca este prima sau a doua intalnire repetata din lipsa de prezentare a numarului minim de membrii permanenti.
16.9.2. Ordinea de zi a AGA este stabilita de catre Consiliul Director. In cazul intrunirilor extraordinare cerute de cel putin 1/5 din membrii permanenti, ordinea de zi va cuprinde in exclusivitate temele prezentate de solicitanti in cererea lor.

Art. 17. Consiliul Director :
17.1. AGA alege un Consiliu Director care va asigura conducerea operativa a Asociatiei, format din Presedinte, Vicepresedinte, Secretar, Trezorier si inca maxim doi membri, pentru o perioada de doi ani.
17.2. Consiliul Director este ales dintre membrii activi si poate avea un numar de maxim 7 membrii, inclusiv Presedintele. Consiliul Director asigura buna desfasurare a activitatii Asociatiei si urmareste respectarea si aplicarea hotararilor Adunarii Generale.
17.3. In exercitarea competentei sale, Consiliul Director :
a) prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei ;
b) organizeaza si conduce activitatea curenta a Asociatiei, programele si actiunile proprii, potrivit programului stabilit de Adunarea Generala;
c) stabileste participarile si mandatul reprezentantilor Asociatiei la manifestari de specialitate, interne si internationale;
d) angajeaza, în conditiile legii, personal de specialitate pentru activitatea din cadrul Asociatiei;
e) hotaraste în privinta utilizarii resurselor materiale si financiare, în limita bugetului de venituri si cheltuieli, aprobat de Adunarea Generala;
f) aproba efectuarea operatiunilor financiare, conform programului de activitate.
g) incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei ;
h) aproba organigrama si politica de personal ale asociatiei, daca prin statut nu se prevede altfel ;
i) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Adunarea Generala.
j) poate decide schimbarea sediului social al asociatiei.
17.4. Consiliul Director asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale. El poate fi alcatuit si din persoane din afara Asociatiei, in limita de cel mult o patrime din componenta sa.
17.5. Fiecare sedinta a Consiliului Director va fi consemnata in procesul verbal al sedintei care se semneaza de Presedinte si de Secretarul desemnat al Consiliului Director.

Art. 18. Presedintele Asociatiei:
Presedintele Consiliului Director reprezinta Asociatia in raporturile cu tertii si exercita atributiile prevazute in statut, sau in lipsa acestuia va desemna o alta persoana pentru indeplinirea anumitor atributii.
a) Presedintele convoaca membrii Consiliul Director precum membrii Adunarii Generale a membrilor Asociati si prezideaza sedintele, urmareste activitatile Asociatiei, aplica hotararile AGA si ale Consiliului Director si semneaza actele de importanta hotaratoare ale Asociatiei ;
b) De asemenea, reprezinta juridic Asociatia, personal, sau prin alta persoana imputernicita de Consiliul Director, in fata oricaror autoritati sau instante judecatoresti, avand totodata dreptul de a angaja avocati care sa reprezinte Asociatia ;
c) Analizeaza si selecteaza temele pe care le considera necesar a fi discutate in Consiliu Director, in functie de situatia ivita;
d) Presedintele va fi suplinit prin imputernicire speciala.
Art. 19. Trezorierul are urmatoarele atributii:
a) urmareste îndeplinirea hotarârilor Adunarii Generale si ale Consiliului Director în ceea ce priveste activitatile financiar-contabile ale Asociatiei;
b) raspunde nemijlocit de aducerea la îndeplinire a hotarârilor sus-mentionate si de realizarea acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare, luând masurile ce se impun pentru realizarea unui control financiar preventiv;
c) prezinta în fata Consiliului Director rapoarte semestriale privind situatia financiar-contabila a Asociatiei, urmarind ca întreaga activitate în acest domeniu sa fie în concordanta cu scopurile Asociatiei;
d) întocmeste balantele si rapoartele financiare catre autoritatile competente, privitoare la activitatile desfasurate în cadrul Asociatiei;
e) îndeplineste orice sarcina de profil financiar-contabil în scopul bunei desfasurari a activitatii Asociatiei.
Art. 20. Secretarul are urmatoarele atributii:
a) urmareste ca activitatea Asociatiei sa fie conforma legislatiei în vigoare si prezentului Statut;
b) tine evidenta hotarârilor organelor de directie si administratie, pe care le consemneaza într-un registru special;
c) transmite sarcinile stabilite de Adunarea Generala catre Consiliul Director si urmareste realizarea lor;
d) raspunde de întreaga baza de date a Asociatiei.

Art.21. Cenzorul va indeplini functia de organ de control fiind numit pe o perioada de 2 (doi) ani.
In realizarea competenţei sale cenzorul:
a) verifica modul in care este administrat patrimoniul asociatiei;
b) intocmeste rapoarte si le prezinta adunarii generale;
c) poate participa la sedintele consiliului director, fara drept de vot;
d) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de adunarea generala.

CAPITOLUL VII
DIZOLVAREA SI LICHIDAREA ASOCIATIEI

Art.22. Dizolvarea Asociatiei :
22.1. Asociatia se dizolva de drept prin:
– implinirea duratei pentru care a fost constituita;
– realizarea sau dupa caz, imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita, daca in termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
– imposibilitatea constituirii Adunarii Generale sau a constituirii Consiliului Director in conformitate cu statutul Asociatiei, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului Adunarea Generala sau, dupa caz, Consiliul Director trebuia constituit;
– reducerea numarului de asociati sub limita fixata de lege, daca acesta nu a fost complinit timp de 3 luni;
Constatarea dizolvarii se realizeaza prin hotararea judecatoriei in a carei circumscriptie se afla sediul Asociatiei, la cererea oricarei persoane interesate.
22.2. Asociatia se dizolva prin hotarare judecatoreasca, la cererea oricarei persoane interesate:
– cand scopul sau activitatea Asociatiei a devenit ilicita sau contrara ordinii publice ;
– cand realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice ;
– cand Asociatia urmareste un alt scop decat cel pentru care s-a constituit ;
– cand Asociatia a devenit insolvabila ;
– daca Asociatia prin natura scopului sau sau obiectivelor propuse urmeaza sa desfasoare activitati pentru care potrivit legii sunt necesare autorizatii administrative prealabile, aceste activitati nu vor putea fi initiate sub sanctiunea dizolvarii pe cale judecatoreasca, decat dupa obtinerea autorizatiilor respective .
22.3. Asociatia se poate dizolva si prin hotararea Adunarii Generale :
– in termen de 15 zile de la data sedintei de dizolvare. Procesul verbal in forma autentica se depune la judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul, pentru a fi inscris in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.
22.4. In cazul dizolvarii Asociatiei, bunurile ramase in urma lichidarii sunt transmise Societatii Romane de Chirurgie
22.5. In cazul in care Asociatia a fost dizolvata conform art 22.2 ‘’cand realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice ‘’, bunurile ramase dupa lichidare vor fi preluate de catre stat, prin Ministerul Finantelor sau dupa caz, de orasul in a carei raza teritoriala Asociatia isi are sediul.
22.6. Data transmiterii bunurilor este cea a intocmirii procesului – verbal de predare primire, daca prin acesta nu s-a stabilit o data ulterioara.

Art.23. Lichidarea Asociatiei:
23.1. Lichidarea Asociatiei se face in conformitate cu legea romana in vigoare prin numirea unui lichidator in conditiile legii.
Lichidatorii, numiti in conditiile legii, vor proceda la stabilirea concreta a persoanei juridice mentionate la art. 22.5.
23.2. Dupa stabilirea, potrivit prevederilor de mai sus, a persoanei juridice respective, lichidatorii ii vor transmite acesteia, in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive a bilantului incheiat de ei, conform legii, atat datele de identificare a persoanei juridice in cauza, cat si lista completa a bunurilor si valorilor ce se ofera spre preluare, cu precizarea termenului de transmitere a optiunilor.
23.3. Daca pana la implinirea termenului de transmitere, lichidatorii au primit de la persoana juridica in drept optiunea favorabila fara divergente, atunci acestia vor proceda la transmiterea bunurilor si sumele ramase de la lichidare, impreuna cu toate registrele si actele Asociatiei si ale lichidarii, pe baza de proces-verbal de predare-preluare.
23.4. Daca preferintele sunt divergente, lichidatorii, in termen de 15 zile de la data limita de transmitere a optiunilor, vor convoca in scris si vor conduce negocierile cu persoana juridica careia i s-a trimis solicitarea de optiune, in vederea dezbaterii si punerii de acord a divergentelor.
23.5. In caz ca in urma negocierilor nu s-a ajuns, in termenul legal, sub nici o forma la o solutie acceptabila celor in cauza, atunci lichidatorii se vor adresa instantei judecatoresti competente sa hotarasca asupra atribuirii bunurilor.
Bunurile ramase dupa lichidarea Asociatiei vor fi preluate de catre stat, prin Ministerul Finantelor Publice, numai in situatia dizolvarii acesteia printr-o hotarare judecatoreasca, pentru motivele expres prevazute de lege care atrag aceasta preluare.
23.6. Asociatia inceteaza a fiinta la data radierii din Registrul asociatilor si fundatiilor.

CAPITOLUL VIII
MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV SI A STATUTULUI

Art.24. Modificarea actului constitutiv si a statutului asociatiei :
24.1. Modificarea actului constitutiv sau a statutului asociatiei se face prin inscrierea modificarii, hotarata in modul aratat anterior, in registrul Asociatiilor si Fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul asociatia.
24.2. Cererea de inscriere a modificarii va fi insotita de procesul verbal al adunarii generale, in forma autentica, iar in cazul schimbarii sediului de procesul verbal a sedintei Consiliului Director, in forma autentica.
24.3. Demersurile pentru autentificarea procesului verbal si inscrierea modificarii se intreprind de o persoana stabilita in acest sens de catre Consiliul Director.
24.4. Fuziunea se face prin absorbtia unei asociatii de catre o alta asociatie sau prin contopirea a doua ori mai multe asociatii pentru a alcatui o asociatie noua.
24.5. Divizarea se face prin impartirea intregului patrimoniu al unei asociatii care isi inceteaza existenta intre doua sau mai multe asociatii existente ori care iau fiinta.

CAPITOLUL IX
DISPOZITII FINALE

Art. 25. Noi membrii fondatori ai ASOCIATIEI ROMANIAN HERNIA CLUB imputernicim pe domnul CALU VALENTIN , pentru ca in numele nostru si pentru noi sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice, inscrierea Asociatiei in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor si in acest scop sa efectueze depunerea patrimoniului asociatiei, obtinerea avizelor necesare, sa semneze orice alte documente necesare, precum si sa semneze orice acte modificatoare ale Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei, modificari impuse de instanta judecatoreasca competenta, semnatura sa fiindu-ne pe deplin opozabila. Persoana imputernicita poate angaja in acelasi scop avocati.

Art. 26. Asociatia poate colabora cu alte structuri patronale, ale societatii civile, persoane juridice, in vederea realizarii in comun a unor actiuni in interesul membrilor sai, cu respectarea prevederilor legilor romane si ale prezentului Statut.

Art. 27. Personalul de specialitate cat si cel administrativ si de servire se stabileste potrivit normelor Regulamentului interior de organizare si functionare elaborat de AGA.

Art. 28. Modificarea prezentului Statut se va face numai prin Hotararea AGA la propunerile Consiliului Director.

Art. 29. In cazul in care vreuna dintre dispozitiile prezentului statut ar fi sau ar deveni nula, anulabila, ilegala in orice mod, membrii asociati se vor reuni pentru a inlocui respectiva dispozitie cu o dispozitie corespunzatoare, avand un sens echivalent si fiind in conformitate cu legea.

Art. 30. ASOCIATIA ROMANIAN HERNIA CLUB dobandeste personalitate juridica de la data inscrierii in Registrul Asociatilor si Fundatiilor.

Art. 31. Prezentul Statut a fost incheiat in interesul membrilor sai, cu respectarea prevederilor legilor romane prin acordul unanim al membrilor fondatori ai asociatiei.

Art. 32. Dispozitiile prezentului Statut nu pot contraveni normelor legale în vigoare si nu pot fi interpretate contrar acestora.
Art. 33. În absenta unor dispozitii exprese în prezentul Statut se aplica dispozitiile generale prevazute de actele normative în vigoare

Redactat de […] in […] exemplare originale, azi data atestarii.

SEMNATURILE MEMBRILOR FONDATORI

[…]